Home

Kvalitativ innehållsanalys för och nackdelar

Innehållsanalys / en steg-för-steg-Guide med exempel

övergripande insikter via olika statistiska jämförelser och analyser. 1.2.1 Fördelar och nackdelar med kvalitativ metod En stor fördel med den kvalitativa metoden intervju är att den, enligt Eliasson (2006:28), kan anpassas efter situationen och de svar som intervjurespondenten ger. Det är äve innehållsanalys kan vara både kvantitativ (fokuserad på räkning och mätning) och kvalitativ (fokuserad på tolkning och förståelse). I båda typerna kategoriserar du eller kod ord, teman och begrepp inom texterna och analyserar sedan resultaten Sökning: för- och nackdelar kvalitativ innehållsanalys Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden för- och nackdelar kvalitativ innehållsanalys. 1. Patienters upplevelser av att vårdas i flerbäddsal på sjukhus. En litteraturstudie Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhäll Skillnaden mellan kvalitativ innehållsanalys och diskursanalys Tanken bakom vanlig innehållsanalys är att våra föreställningar har en direkt kontakt till och avspeglar verkligheten runt om oss Diskursanalysen utgår oftast istället från att det är via språket som våra föreställningar om verklighete

Uppsatser.se: FÖR- OCH NACKDELAR KVALITATIV INNEHÅLLSANALY

handlar alltså om deskriptiva eller beskrivande aspekter. I kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det följaktligen inte finns en absolut och objektiv sanning. Man kan därför som forskare exempelvis inte själv formulera relevanta enkätfrågor krin - En kvalitativ innehållsanalys av rollförändringar utifrån Ebaughs teori om exitprocesser. 2 Abstract Den sociala rollen kan medföra både fördelar och nackdelar i samhället beroende på vad rollen är associerad till. äktenskap eller kultur. För att förändra en social situation krävs enligt Ebaugh (1988). Materialet är analyserat med en kvalitativ innehållsanalys (18) som bygger på en begreppshierarki. En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på granskning och tolkning av texter, exempelvis bandade intervjuer som blivit transkriberade. Centrala begrepp som användes var

Även om kvalitativa undersökningar kan ge mycket och detaljerad information om ett ämne eller problem, omfattar de ofta bara ett litet antal personer (ett litet urval), vilket betyder att de bara kan vara beskrivande. Kvalitativa undersökningar kan inte hjälpa dig att fatta beslut eller dra slutsatser - Deskriptiv innehållsanalys (manifest innehållsanalys) - Tolkande innehållsanalys (latent innehållsanalys) Ett annat sätt att indela innehållsanalys: - Kategorisk innehållsanalys; innehåll och/eller struktur? (fokus på meningsenheterna) - Holistisk innehållsanalys; innehåll och/eller struktur? (fokus på större analysenheter syntesen, eller för att besvara frågeställningar som den kvantitativa analysen inte ger svar på [4]. Denna syntes liknar GRADE-systemet som används för kvantitativa studier i och med att data från olika studier syntetiseras per effekt-mått (Kapitel 10). För exempel på kvalitativ syntes, se avsnittet Syntes i detta kapitel •Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod. Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.)

Uppsatser.se: NACKDELAR OCH FÖRDELAR KVALITATIV ..

 1. Metod: Systematisk litteraturstudie med deskriptiv design innehållande 10 kvalitativa vetenskapliga artiklar som analyserades genom innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Studien resulterade i fem kategorier. Sjuksköterskornas erfarenheter av telefonrådgivning var stimulerande och utvecklande genom att de kontinuerligt får ny kunskap
 2. Kvalitativ datainsamling - dialog, Ontologi och epistemologi är kopplade till varandra och överlappas i mitt arbete som . sjuksköterska. T.ex. i en akut situation så bör man prioritera att lindra lidandet/ skadan (epistemologi) utan att bry sig om det runt omkring
 3. Innehållsanalys: Denna metod används av sociologer för att analysera det sociala livet genom att tolka ord och bilder från dokument, film, konst, musik och andra kulturprodukter och media. Forskarna tittar på hur ord och bilder används och i vilket sammanhang de används för att dra slutsatser om den underliggande kulturen
 4. Tematisk analys har flera fördelar och nackdelar, det är upp till forskarna att avgöra om denna analysmetod är lämplig för deras forskningsdesign. Fördelar. Den teoretiska flexibiliteten och forskningsdesignen gör det möjligt för forskare - flera teorier kan tillämpas på denna process i en mängd olika epistemologier

Ripat & Tate, 2001). Till vår kännedom är kvalitativa studier som beskriver för- och nackdelar med att använda sig av bedömningsinstrumentet däremot få. I en studie beskrivs det att få yrkesverksamma arbetsterapeuter strukturerat använder sig av bedömningsinstrumentet för äldre klienter inom rehabilitering (Missiuna et al., 2012) Inom psyko går det att deducera somliga beteenden och känslor som allmängiltiga utan att det direkt påvisats hos alla. Att nå fram till slutsatser genom att deducera kan också vara en bedräglig metod då undantag ofta förekommer som falsifierar antagandet. Induktion. Induktion är motsatsen till deduktion Lär dig skillnaden mellan dessa två typer av data och när du ska använda dem. Kvantitativa undersökningar syftar till att samla in kalla fakta. Kvalitativa undersökningar samlar in information för att beskriva ett ämne snarare än att mäta det Innehållsanalys används för att forskaren ska kunna dra slutsatser om olika slag av kommunikation och datainsamling. Enligt Bergström och Boréus (2005) finns det två olika metoder av innehållsanalys: kvalitativ respektive kvantitativ forskning. Vi anser att kvalitativ innehållsanalys lämpar sig bäst för att studera vissa aspekter a

Innehållsanalys - Wikipedi

Innehållsanalys använder ett beskrivande tillvägagångssätt vid både kodning av data och dess tolkning av kvantitativa räkningar av koderna (Downe ‐ Wamboldt, 1992; Morgan, 1993). Omvänt ger tematisk analys en rent kvalitativ, detaljerad och nyanserad redogörelse för data (Braun & amp; Clarke, 2006). Är.. Kvalitativ 8 Semistrukturerade intervjuer Att öka fokus inom området och förståelse för biverkningar av ECT behandling, förbättra resultat Låg Kring et al. (2018) Danmark Kvalitativ 20 Semistruktrerade intervjuguider ECT-avgörande för att bryta ner fördomar och förändrade attityder i samhället men kommunikation borde var Kvalitativ innehållsanalys. Kap. 19 Kvalitativ innehållsanalys - Vetenskaplig teori och metod Finns olika tekniker och analyser. Manifest innehåll: räkna upp eller ange vad som står i texten Latent innehåll: ger en djupare tolkning av texten Analysenhet = person, en grupp av personer, ett program eller en organisation som blir föremål för en studie Vad är egentligen skillnaden på kvalitativ innehållsanalys, fenomenologi, grounded theory, diskursanalys är faktiskt en metod som utvecklats i Sverige och liknar innehållsanalysen på så vis att den också söker bredd och variation, men specifikt för människors uppfattningar av ett fenomen. Fenomeno beskriver.

Både kvalitativ och kvantitativ forkning använd i tudier inom många dicipliner, inkluive natur- och amhällvetenkap. Kvalitativ forkning är relaterad till fulltändiga och detaljerade bekrivningar av händeler, medan kvantitativ forkning kapar tatitika modeller för att förklara händeler. Kvantitativ och kvalitativ forkning har flera fördelar och nackdelar, beroende på vad forkaren. 6.1.2 Kvalitativ innehållsanalys 6.1.3 Innehållsanalysens för- och nackdelar dande av denna metod kan vara värdefullt för folkbibliotekens fortlevnad och för dess bety-delse i det informationssamhälle som vi redan har tagit steget in i

En liten lathun

Examinator: Marie Sallander, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa . Nyckelord: motivation hos djurägare, compliance, kvalitativ innehållsanalys, kommunikation, djuromvårdnad, djursjukskötare . Sveriges lantbruksuniversitet . Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap . Institutionen för husdjurens miljö och häls Institutionen för hälsa, lärande och teknik Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik Metod Eftersom syftet var att beskriva personers upplevelser har vi gjort en kvalitativ innehållsanalys med ett inifrånperspektiv som fokuserar på människors upplevelser. Kvalitativa studier med induktiv ansats har använts

- En kvalitativ innehållsanalys av rollförändringar

 1. För att förstå vad du ska göra under en diskursanalys, behöver du veta vad en diskurs är. En diskurs är enkelt uttryck ett sätt att prata om något bestämt tema. Man brukar använda begreppet diskurs för att beskriva hur man diskuterar, debatterar, beskriver och ställer frågor kring ett visst tema eller ett visst forskningsfält
 2. Har börjat bläddra igenom boken och läser lite här och var och gör nedan lite strödda noteringar. Kap. 1. Strategier i samhällsvetenskaplig forskning Kap. 2. Olika typer av forskningsdesign Nyttigt för mig att läsa om skillnaden mellan deduktion (att verifiera/falsifiera en teori) och induktion (att närma sig ett objekt teorilös och skapa teori i d
 3. Innehållsanalys är en forskningsmetod som används av sociologer för att analysera det sociala livet genom att tolka ord och bilder från dokument, film, konst, musik och andra kulturprodukter och media. Forskarna tittar på hur ord och bilder används och i vilket sammanhang de används för att dra slutsatser om den underliggande kulturen
 4. Kvalitativ innehållsanalys. Patienterna upplevde att estetiken är viktigt för att främja hälsa och välbefinnande. Hög Cohen, Boston, Mount & Porterfield, (2001), Canada Kvalitativ 88 patienter (45 kvinnor) Semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys. Studien visade att hospice/palliativ vård kan förbättra det existentiell
 5. Tematisk analys är en av de vanligaste analysformerna inom kvalitativ forskning.Det betonar att identifiera, analysera och tolka meningsmönster (eller teman) inom kvalitativa data. Tematisk analys förstås ofta som en metod eller teknik i motsats till de flesta andra kvalitativa analytiska tillvägagångssätt - såsom grundad teori, diskursanalys, berättande analys och.
 6. Kvalitativ innehållsanalys utvecklades som vetenskaplig metod för att det skulle bli enklare att hantera stora mängder data. När den vetenskapliga metoden utvecklades så var det främst för massmedieforskare, men idag används den främst inom beteendevetenskap, humanvetenskap och vårdvetenskap. Kvalitativ innehållsanalys
 7. •Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod. Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.). •Kan användas till att generera ny kunskap, bekräfta ell

Jag har använt mig av en kvalitativ innehållsanalys för att bearbeta den information som jag samlat in genom att de ofta ställer sitt eget beteende i motpol till deras och slutligen att de anmärker ofta undervisning, jämlikhet, fördelar, nackdelar National Category Religious Studies Identifiers URN: urn:nbn:se:du -29643. Därefter analyserades artiklarnas innehåll med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys och nackdelar som kan påverka ungdomars hälsa och välbefinnande negativt. I resultatet framkom de t också att det finns vissa faktorer som kan ha Vad finns där för potentiella risker och nackdelar med sociala medier för ungdomar? 7 3 Det typiska för observationsstudien är att forskaren studerar fenomen under betingelser som han/hon inte fullständigt styr över. Genom mer eller mindre skickliga metoder kan dock de problem som detta medför bemästras. Metodiken vid observationsstudier beskrivs i läroböcker i epidemiologi [1] analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys för att strukturera upp och plocka ut de väsentligaste resultaten från intervjuerna. Resultat: Diagnostiseringen av ADHD verkar vara problematiskt, dels för att utredningarna kan skilja sig åt från psykolog till psykolog, och dels för att ADHD är en diagnos som är svårdefiniera

Video: Upplevelser av interprofessionell kommunikation ur ett

Typer av och exempel på kvalitativa enkäter SurveyMonke

 1. Forskning är en sökning efter det kända och det okända. I kvalitativ forskning finns det många alternativ som kan väljas för att bedriva forskning. Temanalys är enligt psykologerna Dennis Howitt och Duncan Cramer en progressiv och återkommande analysform som mognar.
 2. kvalitativ innehållsanalys och verktygen för semiotisk och retorisk analys. Att studera hur organisationskulturen marknadsförs resulterar i en studie av relationen mellan den interna och externa kommunikationen. Det valda teoretiska ramverket som uppsatsen utgår ifrån ä
 3. Metod: Den kvalitativa innehållsanalysen är den valda metoden i denna studie. Analysmaterialet har bestått av utvalda artiklar ur ovan nämnda tidskrifter som berör diskussionen kring EBP. Materialet har kodats utifrån fördelar och nackdelar med en implementering för det sociala arbetet, och sedan analyserats me
 4. kvalitativ innehållsanalys utfördes, med induktivt förhållningssätt, vid analys av materialet. Resultat: Två kategorier analyserades fram vilka var Oro och rädsla samt Bemötande. Under kategorin Oro och rädsla utvecklades underkategorierna Tidigare erfarenheter, Påverkan av andras erfarenheter samt Psykisk ohälsa
 5. Det finns fördelar och nackdelar med alla metoder och tillvägagångssätt. Denna uppsats undersöker på ett djupare plan forskningsstudier som gjorts berörande kvinnornas upplevelser av arrangerade äktenskap. Forskningsfältet består främst av studier där forskare redogör för djupintervjuer med hinduiska kvinnor
 6. Detta för att dessa ingår i ett samarbete då det kommer till krishantering och kriskommunikation. En övergripande kvalitativ innehållsanalys har också genomförts av 20 utvalda blogginlägg från UDbloggen. Huvudresultat: Studiens resultat visar att UD anser att en kris präglas av informationsbrist ho

Väl utvecklat kodningsförfarande i flera steg (öppen, axial och selektiv kodning •Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod Disposition för ett vetenskapligt arbete Abstrakt Inledning kvantitativa heller för den delen, Pedagogisk forskning i Sverige, 4, 270-292 Fakulteten för hälsa, - forskningsprocessens steg inklusive databassökning - kvalitativ metod och innehållsanalys - kvantitativ metod och beskrivande

data. Materialet har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och ur ett professionsetiskt perspektiv. Det professionsetiska perspektivet kan hjälpa oss att belysa och bidra till förståelse för hur synen kan påverkas av olika etiska dilemman som kan uppstå i användandet av digitala verktyg. Studie använts. Slutligen genomfördes en kvalitativ innehållsanalys för att undersöka interaktionen mellan konsument och företag genom kommentarer och bildtexter. Resultatet visade att användandet av stereotyper var vanligt förekommande bland sportföretagens Instagram-innehåll både vad gäller kvinnor och män Man kan kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder vilket ger ett bredare dataunderlag och en säkrare grund för tolkningen då de mäter olika saker till tolkandet av samma fenomen. Nämn två nackdelar med diskursanalys. Kvalitativ innehållsanalys - Dokumentanalys för att första det uppenbara eller dolda Till en början diskuterade vi vilken metod vi skulle använda oss utav. Vi vägde för och nackdelar med både kvantitativ och kvalitativ metod mot varandra. Vi kom fram till att den kvalitativa metoden skulle passa vår studie bäst, eftersom vi inte avser att generalisera utan f

Kvalitativ metod - StuDoc

Vad är kvalitativ forskning

 1. 3) Lutar ni er mot särskilda referenser i - Den använda metoden (ansats, procedur för datainsamling och setting •Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod
 2. för att inte något skulle förbises under analysen. När samtliga intervjuer var transkriberade kodades de och analysen skedde sedan med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (10). De transkriberade intervjuerna lästes igenom noga vid flera tillfällen innan meningsbärande enheter som var relevanta för studiens syft
 3. Något som talar för att djur inte bör ses som en ägodel är det faktum att människor inte ska kunna behandla djur som de vill, då detta kan leda till att djuren tar skada 30?. Fråga
 4. Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder . 7,5 HP - forskningsprocessens steg inklusive databassökning - kvalitativ metod och metoder för datainsamling - kvantitativ metod och metoder för datainsamling - kvalitativ metod och innehållsanalys - kvantitativ metod och beskrivande statisti Källanvändning och metod Maritha Johansson, Linköpings universitet Inledning.

Tematisk analys - Thematic analysis - abcdef

Skillnader mellan deduktion och induktio

kvalitativ innehållsanalys med latenta inslag av Lundman och Hällgren Graneheim utfördes på insamlat datamaterial. är inte tillräckligt nyanserad av både för och nackdelar vilket kan leda till att föräldrar blir tveksamma till vaccination (Attwell et al., 2017) Marsh och White (2006) redogör kort kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, och diskuterar mycket översiktligt skillnaderna mellan de båda metoderna samt ger exempel på deras tillämpningsområden inom B&I. Det intressanta i denna artikel är deras genomgång av skillnaden mellan kvantitativa kodningsscheman och kvalitativ kodning

Fördelar och nackdelar med effektivitetssalsarbete - Operationssjuksköterskors Datan transkriberades sedan och analyserades genom innehållsanalys, där två huvudkategorier och flera underkategorier framkom. för kvalitativa liksom kvantitativa kontroller av material som används,. Bibliotek och IKT, Medicinska fak. Lunds univ. Systematisk litteraturöversikt som examensarbete (KI) Karolinska Institutets Bibliotek (KIB) har satt ihop en guide för dig som gör en litteraturstudie som examensarbete. Se de viktigaste stegen och tips för sökning och redovisning av sökningar Kvalitativa metoder. När vi studerar samhällsvetenskapliga fenomen som t ex sociala mönster och beteenden bland grupper, eller hur individer uppfattar och agerar i vissa situationer, kan det vara svårt att använda kvantitativa metoder för att komma åt det som är viktigt och intressant. Vi undersöker i dessa fall inte alltid fysiskt. • Vilka för- och nackdelar anser de äldre på ett korttidsboende att det finns av välfärdstekniker studie ses som ett tillskott och komplement till den tidigare forskning som finns, intervjuer analyserades sedan med hjälp av den kvalitativa metoden för en innehållsanalys Till följd av beteendet kom flickorna i kontakt med vården som hade både för- och nackdelar. Slutsats: Den smärta som det innebär att leva med ett självskadebeteende kräver att allmänheten och vården får en ökad kunskap om beteendet

Förstå kvantitativa och kvalitativa undersökningar •Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod. Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.) data. Materialet har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och ur ett professionsetiskt perspektiv. Det professionsetiska perspektivet kan hjälpa oss att belysa och bidra till förståelse för hur synen kan påverkas av olika etiska dilemman som kan uppstå i användandet av digitala verktyg. Studie Texten och exemplen fokuserar på den kvantitativa metodens praktiska användning i analysarbetet och. •Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod Steg 6: Redovisa din söknin och angelägenhet, det måste också finnas resurser (tid, pengar, folk) - Vid kvalitativa studier är det utsagan som står i centrum, vid kvantitativa studier är det mätningen som står i centrum 24 Kvalitativt och kvantitativt Den primära tankeprocessen är dedukti Känsla för historisk förändring T ex ord och företeelser har inte samma innebörd vid. Syftet med studien var att belysa för- och nackdelar med VAC-behandling på patienter med öppna bukar i samband med omvårdnadssituationer utifrån sjuksköterskors och undersköterskors uppfattning. En empirisk enkätstudie gjordes med kvalitativ ansats. Manifest innehållsanalys användes som metod för att analysera resultatet

Vald analysmetod är tematisk analys vilket är en form av kvalitativ innehållsanalys. Schreier beskriver kvalitativ innehållsanalys som en metod för att systematiskt beskriva innebörden av kvalitativa data genom att successivt kategorisera delar av material med hjälp av kodschema (Bergström och Boréus, s 50, 2018) Till seminarierna tar studenten med ett utkast där du beskriver två möjliga designer och metoder för din planerade studie: en som utgår från en kvalitativ forskningsstrategi och en som utgår från en kvantitativ forskningsstrategi. Beskrivningarna ska kopplas till forskningsfrågorna från de tidigare seminarierna

Förstå kvantitativa och kvalitativa undersökningar

I kursen behandlas olika såväl kvalitativa som kvantitativa analys- samt datainsamlingsmetoder, med ett särskilt fokus på grundläggande statistisk analys för statsvetenskapliga tillämpningar: strategiska och slumpmässiga urval, intervjuer, frågeundersökningar, kvantitativ innehållsanalys, experiment kvalitativ textanalys och motivanalys, tolkande meningsanalys, variabeltyper och. Vetenskapliga metoder - sätt att samla information och utveckla nya kunskaper; Kvantitativ metod; Kvalitativa metoder; Triangulering - att mäta saker på flera olika sätt; Urval; Validitet och reliabilite •Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val.

Metod: För att uppfylla syftet, valdes en blandad metod med en förklarande och beskrivande design, genom att samla in kvantitativ data i form av en enkät och kvalitativ data från intervjuer. Method : In order to fulfil the purpose, a mixed method of explanatory and descriptive design was chosen, by collecting quantitative data in the form of a survey and qualitative data through interviews Sammanfattning Titel: Anläggningsbolag och anammande av ny teknologi från ett TOE-perspektiv Författare: Emanuel Hedberg och Carl Ottinger Handledare: Ida Lindgren Bakgrund: Bygg- och anläggningsbranschen är en bransch som bland annat bygger ut bredband. I Sverige, såväl som inom EU, har omfattande mål satts för bredbandsutbyggnad inom d Kvantitativ samhällsforskning inom samhällsvetenskap ses ofta som motsatsen till kvalitativ samhällsforskning. Det viktiga är alltid ditt eget intresse för kunskap, som avgör valet av metoder. Kvalitativa metoder används ofta när forskningsämnet är nytt eller för att utforska forskningsområdet och utveckla hypoteser - Kvalitativa metoder för analys och tolkning av data; Fenomenologi, Fenomenografi, Grounded theory, Hermeneutik, Innehållsanalys - Bedömning av kvalitet, giltighet och tillförlitlighet i kvalitativa studier - Att presentera, rapportera och försvara framtagna resulta 1.2.1 Fördelar och nackdelar med kvalitativ metod En stor fördel med den kvalitativa metoden intervju är att den, enligt.

Kunskaper och förståelse - visa grundläggande förståelse för de principer som ligger bakom medievetenskapliga metoder - vara förtrogen med kvantitativ innehållsanalys - redogöra för grunder i semiotik, hermeneutik, retorik och teori om berättande - redovisa fördelar och nackdelar med skilda analysmetoder Färdighet och förmåg Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten •Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod